Bài viết về: Bọc phủ Composite FRP

Bọc phủ Composite FRP tàu thuyền

Bọc phủ composite FRP mặt ngoài cho tàu cá vỏ gỗ - vỏ thép sẽ giúp ngư dân giảm chi phí duy tu hàng năm và đảm bảo an toàn khi ra khơi.