Bài viết về: tinh chat composite

Đặc tính của composite

Để có tuổi thọ lâm sàng cao, composite phải có được những đặc tính nhất định. Những đặc tính lâm sàng, đặc tính vật lí, cơ học quan trọng của composite sẽ được đề cập đến trong phần tới đây.